Акція
Акція!
Фізичний сервер (2 ядра, 4 ГБ + 50 ГБ) = 650 грн. / місяць + ПДВ
Ліцензії = 850 грн.
Загальна вартість: 1500 грн. / місяць

Зовнішнє сховище для бэкапів:
1 ГБ - 50 грн.
5 ГБ - 100 грн.
10 ГБ - 150 грн.

Адміністрування / місяць - 1000 грн. 
Що входить: оновлення, безпека, налаштування бекапування + 1 час на консультації та налаштування.

ДОГОВІР 

про надання в  строкове користування програмного комплексу «1С:Підприємство» на умовах публічної оферти


ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЦЕНТР БІЗНЕС-ТЕХНОЛОГІЙ» в особі директора Печерських Андрія Олександровича (надалі -  Виконавець), який діє на підставі Статуту, з однієї сторони, іменований надалі «Виконавець», керуючись ст. 633, 634, 641, 642 Цивільного кодексу України, цією публічною офертою пропонує будь-якій фізичній особі, у тому числі фізичній особі – підприємцю, або юридичній особі, які наділені цивільною правоздатністю та дієздатністю, далі – "Замовник, Користувач", укласти цей Договір на таких умовах:1.  ВИЗНАЧЕННЯ  ТЕРМІНІВ ТА ІНША ІНФОРМАЦІЯ

В договорі використовуються наступні терміни:

1.1.Публічна оферта -  у відповідності зі умовами даного Договору та статтею 641 Цивільного кодексу України, публічна пропозиція Виконавця, адресована юридична особа або фізична особа-підприємець Кооперативу, з метою укласти цей Договір, на існуючих умовах, зазначених у Договорі.

1.2.Акцепт – повна і беззаперечне прийняття Користувачем усіх умов даного договору..

1.3. Програма (або "Програмне забезпечення" або "ПЗ") – програмні продукти (комп'ютерні програми), що належать або поширюються компанією Правовласником, включаючи належну технічну та іншу документацію, інформацію з управління авторськими правами (відповідно до ліцензійних умов розповсюдження і використання ), оновлення програмного забезпечення тощо, ліцензії на використання яких передаються за цим Договором.

1.4. SaaS – версія – версія Програми, права на використання якої надаються без передавання дистрибутиву Користувачу, шляхом реєстрації на офіційному інтернет-сайті Виконавця https://rentsoft.ua.

1.5. Обліковий період – період часу, кратний одному календарному місяцю, за який розраховується та здійснюється оплата за використання SaaS-версії Програми Користувачем.

1.6 Додаткові послуги – всі інші послуги, що надаються Виконавцем за бажанням Користувачу за винятком надання права на використання Програми, визначені в Додатку 1;

1.7. Аккаунт – обліковий запис, що індивідуалізується обліковими даними, вказаними Користувачом при реєстрації на офіційному інтернет-сайті Виконавця https://rentsoft.ua.

1.8. Канал зв’язку – система зв’язку, що дозволяє Виконавцю отримати тимчасовий доступ по протоколу передачі даних до серверу Користувача з метою установки Програми, та при необхідності, налаштування серверного програмного забезпечення.

1.9. Програмне забезпечення – будь-яке програмне забезпечення, крім програмного комплексу «1С:Підприємство», це поняття охоплює як операційну систему, так і прикладні програми, виражені у вихідному або об’єктному кодах.

1.10. Тарифний план – обсяг послуг , відповідно до якого розраховується вартість послуг і які щомісячно надаються Користувачу Виконавцем за винагороду. 

1.11. Сервер - комп'ютер (фізичний або віртуальний), на якому розміщена база даних (кілька баз даних) Програмного продукту.

1.12. Правовласник - юридична особа, яка є власником всіх майнових авторських прав на Програмне забезпечення, для цілей даного договору Правовласниками можуть бути одна з компаній або кілька компаній: 

1.12.1. «Microsoft Ireland Operations Limited» для програмних продуктів під торговою маркою «Microsoft», надалі Microsoft;

1.12.2. Компанія Molenari OU, яка зареєстрована згідно з законодавством Естонії, VAT No EE101316651, для програмних продуктів під торговою маркою «1C:Підприємство», надалі «1С:Підприємство»;

1.12.3. ТОВ «Центр Бізнес-Технологій» для програмних продуктів під торговою маркою «ЦБТ», надалі ЦБТ;

1.12.4. Компанія NetHelp для програмних продуктів під торговою маркою «BAS». 


2.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Предметом Договору є надання Виконавцем послуг з використання програмного комплексу «1С:Підприємство» на території України згідно з обраним Користувачем тарифним планом, право володіння, користування та розповсюдження якого наявне у Виконавця на підставі Ліцензійного договору № А00119 від 02-10-2017 року укладеного між Виконавцем та Компанією Molenari OU, яка зареєстрована згідно з законодавством Естонії, VAT No EE101316651 та послуг по обслуговуванню зазначеного програмного комплексу. 

2.2. Виконавець бере на себе зобов’язання надавати послуги в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Додатками до нього, які є невід’ємною частиною договору, а Користувач, бере на себе зобов’язання приймати послуги в порядку та на умовах, визначених цим Договором та Додатками до нього.

2.3. Послуги з використання програмного комплексу «1С:Підприємство» включають, але не виключно:

• Надання в користування програмної продукції «1С:Підприємство»;

• Технічна підтримка Користувача;

• Надання віртуального простору на сервері Виконавця;

• Налаштування та установка програмного пакета;

2.4. Програмна продукція «1С:Підприємство» включає, але не виключно:

• Основні поставки: (назви\ реєстраційні номери основних поставок);

• Клієнтські ліцензії: (реєстраційні номери). 

2.5.  Доступ до можливостей програмного комплексу «1С:Підприємство», зокрема до послуг з його обслуговування надається після та за умови попередньої оплати відповідно до визначених тарифів.


3. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

3.1. Користувач має право: 

3.1.1. Використовувати Програму за призначенням, а саме:

3.1.1.надавати співробітникам організації Користувача доступ для роботи в Програмі;

3.1.1.використовувати в робочих цілях інформацію, сгенеровану в результаті використання Програми;

3.1.1. використовувати Програму в комерційній діяльності, за винятком перепродажу, оренди або передачі Програми третім особам;

3.1.2. Отримувати послуги належної якості, у разі їх замовлення та оплати, а саме:

3.1.2.а) технічна підтримка Користувача;

3.1.2.б) налаштування програмного забезпечення.

3.1.3. На праві оренди отримувати цілодобовий доступ до ____(об’єм) віртуального простору на сервері Виконавця для розміщення програмного комплексу «1С:Підприємство» та _______, у разі його замовлення та оплати.

3.2. Користувач зобов’язаний:

3.2.1. використовувати Програму тільки в межах тих прав та тими способами, що передбачені в даному Договорі.

3.2.2. здійснювати оплату по даному Договору, та згідно з умовами даного Договору.

3.3. Користувач не має права передавати третім особам право на використання Програми (невиключну ліцензію), надавати субліцензії на будь-яке використання Програми третім особам, копіювати, тиражувати, модифікувати, опубліковувати, розповсюджувати будь-яким способом Програму або її частини та здійснювати інші дії, націлені на отримання комерційної вигоди у відносинах з третіми особами за допомогою такого використання Програми, що не передбачено даним Договором.

3.4. Виконавець зобов’язаний:

3.4.1. надати Користувачу право на використання Програми протягом п’яти робочих днів з моменту виконання Користувачем своїх зобов’язань по оплаті згідно даного Договору;

3.4.2. надавати доступ до Програми щоденно та цілодобово, за винятком часу проведення профілактичних робіт.

3.4.3. інформувати Користувача про оновлення Програми, що були випущені протягом строку дії даного Договору через блог офіційного сайту та електронною поштою;

3.4.4. ліквідувати можливі програмні збої в роботі Програми, що виникли по вині Виконавця, на основі заявки Користувача, що може бути відправлена на електронну пошту

3.5. Виконавець має право.

3.5.1. розірвати Договір у разі порушення строків оплати Користувачем більше ніж на 5 (п’ять) робочих днів, або з приводу порушення інших умов даного Договору;

3.5.2. випускати нові версії Програми, встановлювати умови їх надання Користувачу та умови надання технічної підтримки.


4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ПОСЛУГ ТА ПРАВ НА ПРОГРАМУ


4.1. Користувач подає заявку на сайті https://rentsoft.ua з метою реєстрації в системі обліку  клієнтів та отримує від Виконавця логін та пароль для доступу до особистого Аккаунту. 

4.2. Відповідно до даного договору, Кінцевий користувач отримує доступ до програмної продукції одночасно не більше ніж на ___ робочих місць. Робочим місцем вважається будь-який персональний комп'ютер, термінал або інший пристрій, за допомогою якого користувач може здійснити доступ до наданої за цією Угодою програмної продукції або наявних у Кінцевого Користувача основних поставок програмних продуктів і використовувати всі або деякі функціональні можливості програмної продукції. У разі виникнення необхідності зміни кількості робочих місць підписується додаткова угода з Кінцевим Користувачем.

4.3. Для отримання доступу до програмного продукту, Користувач направляє замовлення на офіційному сайті Виконавця шляхом заповнення відповідної форми, вказуючи версію програми, тарифний план, обліковий період та додаткові послуги за необхідності. В результаті чого для Користувача буде згенеровано рахунок на сплату послуг згідно з даним Договором.

4.4. Право на використання Програми надається Користувачу протягом 7 (семи) робочих днів з моменту виконання Користувачем своїх зобов’язань по оплаті згідно з даним Договором. Підтвердженням факту передачі Користувачу права на використання програми може бути: відправлення через Інтернет даних доступу до екземпляру Програми, що розміщується на сервері Виконавця;

4.5. Після здійснення оплати Користувач, протягом періоду встановленого даних договором, отримує доступ до Програми на постійній основі на термін рівний оплаченому обліковому періоду. Початком облікового періоду вважається дата надходження коштів на рахунок Виконавця. Оплата невиключної ліцензії на Програму Користувачем визнається Сторонами повним Акцептом в рамках даного Договору.

4.6. Користувач не має права передавати, надавати в тимчасове користування, розповсюджувати цю програмну продукцію третім особам, не вправі за плату дозволяти третім особам здійснювати доступ до програмної продукції та/або використовувати функціональні можливості програмної продукції. Зазначене обмеження не виключає можливості Кінцевого користувача вести облік в інтересах третіх осіб на своїх робочих місцях за вказаною вище адресою.

4.7. Надання Користувачем рахунку, згенерованого відповідно отриманого замовлення Ліценціата прирівнюється до надання підписаного Акту надання послуг Користувачу. 

4.8. Оплата Користувачем згенерованого рахунку, відповідно умов даного Договору, означає повну та беззаперечну згоду з умовами даного договору та усвідомлення прав та обов’язків які, виникають у Сторін внаслідок укладення даного договору.

4.9. При наданні в тимчасове користування примірника програмної продукції для її відтворення на пристроях Користувача:

4.9.1. Користувач зобов'язується використовувати одержаний примірник програмної продукції відповідно до умов даного договору.

4.9.2.. Користувач зобов'язується не вчиняти дій, результатом яких є усунення або зниження ефективності технічних засобів захисту авторських прав, застосовуваних у програмній продукції, включаючи застосування програмних і технічних засобів «мультиплексування», засобів, які змінюють алгоритм роботи програмних або апаратних засобів захисту програмних продуктів, а також не використовувати програмну продукцію з усуненими або зміненими без дозволу Правовласника засобами захисту.


5. ВАРТІСТЬ ТА ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Вартість наданих послуг на використання Програми, а також вартість додаткових послуг, що надаються в рамках даного Договору визначаються в Додатку 1 до Договору та розміщуються на офіційному сайті Виконавця https://rentsoft.ua.

5.2. Оплата по даному Договору здійснюється за 100% передоплатою.

5.3. Моментом виконання Користувача своїх зобов’язань по оплаті вважається дата зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця у повному обсязі згідно з рахунком за замовлені послуги.

5.4. У випадку розірвання Договору по будь-яким причинам, грошові кошти, внесені в якості передоплати не підлягають поверненню Користувачу.


6. ФОРС-МАЖОР

6.1. У випадку виникнення обставин непереборної сили, що унеможливлюють виконання Сторонами взятих на себе за цим Договором зобов’язань та не залежать від волевиявлення Сторін, Сторони звільняються від відповідальності за невиконання взятих на себе зобов’язань, якщо протягом 10 (десяти) днів з моменту виникнення таких обставин Сторона, що постраждала від впливу таких обставин, повідомить іншу Сторону про те що відбулося, а також прикладе усіх зусиль для ліквідації наслідків дії форс-мажорних обставин.

6.2. До обставин непереборної сили відносяться надзвичайні події зовнішнього характеру, які виникають поза або всупереч волі чи бажанню Сторін, такі як стихійні лиха, аварії, пожари, масові безпорядки та страйки, військові дії, протиправні дії третіх осіб, набуття чинності законодавчих актів, урядових постанов та розпоряджень державних органів.

6.3. Сторона що зазнала збитків у зв’язку з форс-мажорними обставинами може вимагати від Сторони що стала об’єктом дії непереборної сили, документальні підтвердження про масштаби подій та їх впливу.

6.4. Належним документом, що підтверджує факт настання форс-мажорних обставин є висновок відповідного територіального органу Торговельно-промислової палати України.


7. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання своїх зобов’язань за цим Договором відповідно його положень та чинного законодавства України.

7.2. Користувач здійснює права на використання Програми на свій ризик, та погоджується з тим, що жодне програмне забезпечення не є вільним від помилок.

7.3. Виконавець забезпечує базовий інформаційний захист даних Користувача технічними засобами, за допомогою яких побудована Програма.

7.4. Виконавець не несе відповідальності:

7.4.1. за дії та результати дій Користувача, що пов’язані із здійсненням права на використання Програми;

7.4.2. за збитки будь-якого характеру, завдані Користувачу в наслідок втрати або розголошення даних, необхідних для доступу до Програми;

7.4.3. за якість послуг, пристроїв та додаткового програмного забезпечення, необхідних для роботи за Програмою, що постачаються третіми особами;

7.5. Виконавець виконує резервне копіювання даних Користувача на щоденній основі і у випадку втрати даних по вині будь-якої із Сторін, за наявності технічної можливості, приймає усі можливі міри по відновленню втрачених даних протягом п’яти робочих днів з моменту виявлення факту втрати даних або отримання відповідного запиту від Користувача.


8. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ, ТЕРМІН ДІЇ ТА ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ


8.1 Цей Договір укладається шляхом приєднання Користувача до всіх його умов у цілому після прийняття положень публічної оферти (акцепту) без обов'язку підписання письмового примірника Договору між сторонами.

Дійсний Договір має юридичну силу і є рівносильним Договору, підписаному сторонами.

8.2. Акцепт оферти відповідно до статей 205 і 642 Цивільного кодексу України полягає у

здійсненні Користувачем таких конклюдентних дій, спрямованих на отримання послуг:

• реєстрація на сайті Виконавця https://rentsoft.ua;

• ідентифікація на веб-порталі – здійснення банківського платежу або укладення договору (у т.ч. шляхом надіслання заяви про приєднання до публічного договору) (для юридичних осіб), завантаження копій паспорту та облікової картки платника податків (для фізичних осіб) відповідно до пункту 3.9 цього Договору.

8.3. Договір уважається укладеним та вступає в дію з моменту здійснення оплати за сгенерованим рахунком. Договір укладений на невизначений строк у випадку придбання Server-версії Програми, та на один рік у випадку придбання SaaS-версії Користувачем, при цьому строк дії Договору продовжується на календарний рік при кожній оплаті наступного облікового періоду SaaS-версії.

8.4. Цей договір може бути розірваний за його ініціативою шляхом повідомлення Виконавця електронною поштою мінімум за 30 днів кінця оплаченого облікового періоду.

8.5. Припинення Договору не звільняє Сторін від виконання зобов’язань, що виникли до моменту його припинення.

8.6. Усі суперечки щодо предмету договору вирішуються шляхом переговорів. У разі неможливості дійти домовленості у вирішенні суперечок шляхом переговорів вони передаються на розгляд суду.


9. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ 

9.1. Виключні права на об’єкти інтелектуальної власності, що виникають або можуть виникнути в процесі функціонування програмною комплексу «1С:Підприємство», зберігаються за Виконавцем. 

9.2. Усі матеріали, що передаються Виконавцем Користувачу, є результатом інтелектуальної власності Виконавця та/або його партнерів.

9.3. Користувачеві передаються обмежені за часом невиключні права на використання програмної продукції.


10. ДОДАТКОВІ УМОВИ 

10.1. Постачальник має право здійснювати контроль дотримання порядку використання програмної продукції у Кінцевого користувача, для чого останній погоджується забезпечувати безперешкодний доступ до приміщень Кінцевого користувача, при цьому перевірки можуть проводитися в звичайні робочі години, щоб не створювати необґрунтованих перешкод у роботі Кінцевого користувача.

10.2. Кінцевий користувач повідомлений і погоджується з тим, що Постачальник періодично може надавати Правовласнику інформацію про кінцевих користувачів і хід виконання цієї Угоди. Факт укладання цієї Угоди та її зміст не можуть бути конфіденційною інформацією.


11. ПОРЯДОК ВРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

11.1. Усі суперечки та спори, що можуть виникнути в процесі виконання цього Договору врегульовуються шляхом переговорів та консультацій.

11.2. У разі недосягнення згоди шляхом переговорів і консультацій та з метою врегулювання суперечок та спорів у досудовому порядку, Сторони залишають за собою право на пред’явлення претензій, що обов’язково повинні бути розглянуті Стороною, проти якої подані такі скарги в розумні строки.

11.3. У разі неможливості врегулювання суперечки або спору між Сторонами шляхом переговорів та консультацій або в досудовому порядку, такий спір або суперечка вирішуються в судовому порядку.


12. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

12.1. Публічна оферта діє до моменту її зміни або відкликання Виконавцем.

12.2. Унесення змін та доповнень до Договору здійснюється Виконавцем в односторонньому порядку з повідомленням Користувача електронною поштою та/або через веб-сайт Виконавця.

12.3. Зміни та доповнення до Договору набирають чинності з моменту їх публікації на веб-сайті Виконавця та поширюються на всіх Користувачів, з якими укладено Договір, у тому числі на тих, що уклали Договір раніше дати набрання чинності змін та доповнень до Договору.

12.4. У разі незгоди Користувача зі змінами, унесеними Виконавцем до Договору, Користувач повинен у семиденний строк з моменту, коли він дізнався або міг дізнатися про зазначені зміни, припинити використання програмного комплексу «1С:Підприємство» та розірвати Договір.


Фактичне використання Користувачем програмного комплексу «1С:Підприємство» означає його повну згоду з усіма умовами цього Договору, у тому числі внесеними в нього змінами, незалежно від часу початку використання електронного майданчика.


12.5. Сторони визнають, що протягом дії цього Договору, вони можуть мати доступ до конфіденційної та/або комерційної інформації іншої Сторони, що підтверджується письмовим повідомленням про її конфіденційність або комерційність такої інформації.


Не вважається конфіденційною або комерційною інформація, що:

• є загальновідомою або стала загальновідомою, але не з вини іншої Сторони;

• була отримана Стороною на законних підставах від третьої особи, яка не мала зобов'язань щодо захисту цієї інформації щодо іншої Сторони;

• не позначена грифом "комерційна таємниця" та/або "конфіденційно", або якщо письмово не повідомлено про її конфіденційний та/або комерційний характер;

• відповідно до законодавства не може належати до такої інформації.

12.6. Договір не втрачає чинності в разі зміни реквізитів Сторін, їх установчих документів, а також зміни організаційно-правової форми тощо. Про зазначені зміни Сторони у письмовій формі зобов’язані протягом семи робочих днів повідомити одна одну.

13. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр Бізнес-Технологій»
03150, Україна, м. Київ, вул. Велика Васильківська 55г, 6-й поверх
тел.: +38 (044) 500- 15-15
Р/р 26001001305103 в АT "ОТП Банк", м. Київ,
МФО: 300528
ЕДРПОУ: 33320684
Електронна скринька: 
buh@cbt.ua

Павло Сафаров

Менеджер по роботі з клієнтами

Зачекайте! Я хочу запропонувати Вам додаткову знижку 5% на послуги!
Просто вкажіть свій номер телефону

Цей веб-сайт використовує файли cookie, щоб Ваше користування сайтом було зручнішим.
Дізнатися більше про файли cookie, в тому чіслі як їх відключити, ознайомтесь з Політикою використання cookies. Натискаючи ОК, ви погоджуєтесь з нею.

Кошик порожнiй
вгору